Stichting-Ehak hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder wordt vermeld hoe wij daarmee omgaan.

 

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG )

Dit brengt met zich mee dat wij:    

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals hieronder weergegeven;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw  persoonsgegevens;

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens,  u hier op willen wijzen en dat wij uw rechten respecteren.
   

Waarom verwerkt Stichting-Ehak uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, opgeeft voor een cursus of telefonisch contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u. Stichting-Ehak verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Stichting-Ehak:

 • om contact met u te kunnen opnemen;

 • om u informatie te sturen in de vorm van bv. nieuwsbrieven.

 • Voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van cursisten te vergroten en om hen     te informeren over onze activiteiten.

 

Cookies

Stichting-Ehak verzamelt automatisch gegevens bij het bezoeken van onze website d.m.v. cookies. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen we een mededeling over het gebruik van cookies en wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van bepaalde cookies. 

Verstrekking aan derden

Vanzelfsprekend worden uw persoonsgegevens niet aan derden verkocht. De aan ons verstrekte gegevens verstrekken wij aan derden voor zover wij dat wettelijke verplicht zijn en voor zover dat noodzakelijk is. Persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor onze automatiseerders en netwerkbeheerders. Met deze partijen hebben wij overeenkomsten die waarborgen dat deze gegevens niet door hen zullen worden gebruikt, anders dan ten behoeve van hun werkzaamheden om de automatische processen van Stichting-Ehak  doelmatig en efficiënt te laten verlopen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Stichting-Ehak bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen.

 • Alle personen die namens Stichting-Ehak toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Vanzelfsprekend zijn zij ook geïnformeerd over het belang van de bescherming persoonsgegevens.

 • Wij maken back-up van de digitale persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • (Fysieke) toegangsbeveiliging.

 • Gebruikersnaam, en een wachtwoordbeleid.

 • Ook maken wij voor onze website gebruik van een SSL-verbinding (oftewel https) om de gegevensuitwisseling via de website te kunnen beveiligen.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Als u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken wij u hierover met ons contact op te nemen teneinde tot een bevredigende oplossing te komen. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid hierover vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 085-4871500 of per e-mail naar info@stichting-ehak.nl. 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Laatste update: 29 Oktober 2019.